/Tienden & Giften

(Bedenkt) dit: wie karig zaait, zal ook karig oogsten en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten. En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief. En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn.(2 Kor 9:6-8)
Het is zaliger te geven dan te ontvangen (Hand 20:35)

Stichting De Levende Steen Kerk Eindhoven
IBAN: NL50ABNA0608627712
Kvk Nummer 17227867