Posted 3 months geleden

“Want weerspannigheid is een zonde der toverij, en weerstreven is afgoderij en beeldendienst.
Omdat gij het woord des HEEREN verworpen hebt, zo heeft Hij u verworpen, dat gij geen koning zult zijn”.
TOVENARIJ
Weet u dat God Israël beval dat zij die toverij of hekserij beoefenen niet in leven mochten behouden worden? Exodus 22:18:“Een tovenares zult gij niet in leven laten.
Weet u dat Samuël de omvang van Sauls ongehoorzaamheid het best kon uitdrukken
door die te vergelijken met hekserij? 1Samuel 15:23:

Weet u dat het verlies van Sauls kroon, en zijn voortijdige dood, het directe oordeel
van God waren voor zijn uitlatingen met spiritisme? 1Kronieken 10:13:
“Alzo stierf Saul, in zijn overtreding, waarmee hij overtreden had tegen de HEERE, tegen het
woord des HEEREN dat hij niet gehouden had; en ook omdat hij de waarzegster gevraagd had, haar zoekende”.

Weet u dat de valse leer leringen zijn van demonen? 1Timotheüs4:1
“Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen

Weet u dat zij die zich met toverij inlaten nooit in de hemel zullen komen en bovendien
voor altijd zullen verbannen worden van God? Openbaring 21:8 en 22:15
“Maar de vreesachtige, en ongelovigen, en gruwelijke, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al de leugenaars, is hun deel in de poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood”.
“Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een ieder, die de leugen liefheeft, en doet”.

Nu wil ik u een ander dimensie wat god u voor wil waarschuwen.
Dat wij in een modern tijd leven je zou zeggen wat heeft dit te maken , jij denk dat je niet doet aan tovenarij maar de vijand is zo slim hij kan goed verbergen maar voor god is hij een dwaas en vandaar deze openbaring aan u god wil altijd zijn kinderen openbaren.
Genesis 3:13 Daarop zeide de HERE God tot de vrouw: Wat hebt gij daar gedaan? En de vrouw zeide: De slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten.
Hier kan je al zien om jouw te verleiden laat hij zijn ware gezicht niet zien.
Hij weet als je hem ziet dat je niet in trap.

In hosea zegt de heer mijn volk te gronde gaat aan gebrek aan kennis
Hosea 4:6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.
Ik zal je zeggen God woord is waar ,God vergist zich nooit ,het is zoals het is.

2 Korintiërs 11:3 Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige [en loutere] toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden.
God woord blijf zeggen tot nu toe zijn een paar van jullie weggelokt van zuivere toewijding.
Openbaring 12:9 En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.
Ik geloof dat de thuis basis voor demonen Hollywood is.
Dat de stad Los Angeles de stad van de verloren engelen is.
Weet je dat Holly tree kennen wij als Hollywood.
Deze boom werd gebruikt om mensen in slaap te laten vallen.
Deze Hollywood werd ook gebruikt in de film van Harry potter is een van de negen heilige bomen van hekserij.
Deze Hollywood heeft eigenlijk rode bessen die heel erg aantrekkelijk is om te kijken,
Maar als je er van eet kon je sterven , het ziet er goed uit om te eten maar het is een gif.
De bessen werden gebruikt om mensen in slaap te sussen of om hun dood verdraaglijk te maken.
Tovenarij: medium, gehypnotiseerd,astrologie,telekinisis,symbolen
Weet u dat alle deze benaming zijn verscholen achter de naam entertainment.
Entertainment is niet zo maar een woord ,want in deze woord zit zeker koppeling met het woord tovenarij.
Entertainment: film,boeken,muziek,televisie,radio,toneelstuk,computer/games,spelletjes
Entertainment: in het Griekse woord betekent gastheer zijn.
Als je deze woord ontleed krijg je een exacte betekenis en uitleg.
Enter betekent: binnengaan , binnenkomen
Tain betekent: houden,vasthouden,bezitten
Ment betekent: in een status van
Als dit in een zin moet zetten krijg je binnenkomen bezitten in een status van bezetting
houden.
Entertainment heeft zeker een medium nodig om ons te vermaken zodat we niet aan god
denken of bezig houden om invloed te brengen in je geest.
Als je deze woord meervoud maakt krijg je geen medium maar media.
Deze woorden kreeg ik onder deze woord in de woorden boek
Instrument,krant/tijdschrift,radio,televisie waarin geesten of bovenaardse krachten zich openbaren
Telekinysis betekent psychische mogelijkheid om dingen te verplaatsen of vervormen
Zonder fysiekcontact. Die wil je denken en je gevoelens beïnvloeden zodat je terug gaat
In je oude natuur, als hij van je waarheid of van je manier van waarheid kan blijven invloeden
Weet hij zeker dat jij niet naar de hemel gaat dat is belangrijk voor hem van zijn overwinning.
Openbaring 2:20 Maar Ik heb tegen u, dat gij de vrouw Izebel laat begaan, die zegt, dat zij een profetes is, en zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten.
Hier spreek bijbel over mensen van god die verleid worden door verkeerde leer .
En laat je invloeden door wat je naar kijk en luister allemaal door wat je zelf wil
Aanschouwen betekend zien, waarnemen ,openstellen aan.
Astrologie in haar traditionele vorm, is een soort waarzeggerij gebaseerd op de theorie dat de positie en beweging van hemellichamen (sterren, planeten, zon en maan) op het moment van de geboorte een diepe invloed uitoefenen op het leven van een persoon.
Symbolen is een communicatie middel het drukt uit wat we denken of voelen(aanschouwen),zij zeggen ons iets over de werkelijkheid om het symbool te begrijpen, moet je begrip hebben van de werkelijkheid die erachter ligt. Bijna alle beelden zijn afkomstig uit Babylonische tijd en elke symbool moest een afgod uitbeelden.

Woorden
Spreuken 25:11 Een woord, in juiste vorm gesproken, is als gouden appelen op zilveren schalen.
Mat 4:4 Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.
Mat 12:36 Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels,
Mar 4:14 De zaaier zaait het woord.

Joh 1:1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
Joh 1:3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.
Joh 6:63 De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven.
Stop hier bij deze stuk want hier vertelt god dat woorden geestelijk is en zijn geest kan ons leven geven .Bij zijn woord te blijven hebben wij leven en door zijn waarheid hebben wij leven want zijn woord is waar/als iemand met andere woord brengt die niet van god is breng geen leven met zicht mee of als het leer niet overeenstemming stem met god woord je ontvangt heb je ook geen leven ontvangen het is alleen door waarheid alleen dit heeft niks met genade te maken gaat om puurheid en waar je die waarheid heb ontvangen want er zijn veel boodschapper met veel woorden , maar god is een waarheid een boodschap in overeenstemming met zijn plan en doel voor je leven.
Veel te veel leer gaat over woorden die niet zo belangrijk is dan je daden.
Ik kan je nu al zeggen woorden zeggen veel over je hart gestelde .
Als mijn ziel gekoppeld is aan mijn lichaam dan zijn mijn woorden geestelijk deze drie is niet los van mekaar alles wat je doet die niet goed is in god ogen is gewoon weg niet goed.
Je heb maar twee wegen goed en slecht geen midden weg.
Dus je woorden kunnen bouwen of breken .
Dus je woorden kan mensen vervloeken.
Galaten 5:19-21 Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserij en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.
Hier zegt god allemaal wat je vlees kan doen zonder dat je bepaald voodoo priest moet zijn toverij (woorden) praat slecht over mensen en wens mensen slecht of kiest niet de juiste woorden die woorden zullen tot werking komen tot dat persoon.
Wat wil je in mensen leven planten Mar 4:14 De zaaier zaait het woord.
Om te spijzen
Mar 4:14 De zaaier zaait het woord.
Joh 1:3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.
Jakobus 1:25 Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen
Joh 14:23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.
Hebreeën 10:26 Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over,
Romeinen 12:2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij mocht erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomen.
Efeziërs 6:10-13 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. 11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.