Visie: Mensen bekend maken met wie God (als drie-eenheid) is: "de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest". Gods liefde voor de mensen door het verlossingswerk van Jezus Christus aan het kruis. Jezus Christus als Zoon van de Levende God die de Waarheid, De Weg en Het Leven is. De Heilige Geest als een persoon en leidsman voor ons leven die ons overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. Het Woord van God dat ons leven brengt en overvloed, oplossing voor elke situatie en de normen en waarden hersteld in ons leven zoals God ze bedoeld heeft, zodat de mens blijdschap, vrede en rust vind.

Missie: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen te onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.” Mat. 28:19-20